Board of Management

Shri. Balasaheb S. Kakatkar

Chairman of Board of Management

Shri. Sushilkumar S. Khokate

Technical Directior

Shri. B.B Khandagale

Banking Expert

Smt. Nayan Mirajkar

C.A.

Shri. Jayaraj Modagekar

Legal Advisor